pedicurepraktijk sansom

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Pedicurepraktijk SANSOM

tot stand gekomen op 14 december 2021

Artikel 1 - Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Cliënt tot het verrichten van Behandelingen door Pedicurepraktijk SANSOM.
 3. Behandeling of Behandelingen: de Behandeling waarbij Pedicurepraktijk SANSOM zich tegenover de Cliënt verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van pedicure Behandelingen en overige Behandelingen op het gebied van voetverzorging.
 4. Cliënt: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Pedicurepraktijk SANSOM heeft aangesteld, of waaraan Pedicurepraktijk SANSOM een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 5. Cliënt: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Pedicurepraktijk SANSOM heeft aangesteld, of waaraan Pedicurepraktijk SANSOM een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 6. Overeenkomst elke behandelingsovereenkomst in de zin van artikel 7:446 e.v. BW en andere samenhangende (medische) verplichtingen tussen Cliënt en Pedicurepraktijk SANSOM, alsmede voorstellen van Pedicurepraktijk SANSOM voor Behandelingen die door Pedicurepraktijk SANSOM aan Cliënt worden verstrekt en die door Cliënt worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Pedicurepraktijk SANSOM] en navolgende losse afspraken met betrekking tot een Behandeling waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 7. Pedicurepraktijk SANSOM de hulpverlener die in de uitoefening van beroep of bedrijf de Behandeling uitvoert.
 8. Producten de Producten die door Pedicurepraktijk SANSOM worden aangeboden zijn diverse Producten op het gebied van voetverzorging.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Pedicurepraktijk SANSOM, elke Overeenkomst tussen Pedicurepraktijk SANSOM en Cliënt en op elke Dienst die door Pedicurepraktijk SANSOM wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Cliënt de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Pedicurepraktijk SANSOM aan Cliënt aangeven op welke wijze Cliënt de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Cliënt.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 9. In het geval Pedicurepraktijk SANSOM niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.
 10. Pedicurepraktijk SANSOM is aangesloten bij branchevereniging ProVoet.

Artikel 3 - Het Aanbod

 1. Alle door Pedicurepraktijk SANSOM gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Behandeling. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Cliënt in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Hieronder valt in ieder geval informatie met betrekking tot het cosmetisch resultaat dat Pedicurepraktijk SANSOM verwacht, (het verloop van) de behandelprocedure, mogelijke complicaties in vorm en frequentie, de herstelperiode en nazorg, beperkingen en risico’s van de Behandeling, alternatieven voor de behandeling en de financiële aspecten.
 3. Pedicurepraktijk SANSOM is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Cliënt schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd of wanneer Cliënt voor een Behandeling betaalt. Niettemin heeft Pedicurepraktijk SANSOM het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Cliënt om een voor Pedicurepraktijk SANSOM gegronde reden te weigeren.
 4. Pedicurepraktijk SANSOM is niet gehouden aan een Aanbod indien Cliënt redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Cliënt geen rechten ontlenen.
 5. Eventuele mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze vervolgens schriftelijk door Pedicurepraktijk SANSOM zijn bevestigd aan Cliënt.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. Een samengestelde prijsopgave verplicht Pedicurepraktijk SANSOM niet tot uitvoering van een deel van de in de aanbieding begrepen Behandeling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cliënt een Aanbod c.q. Overeenkomst van Pedicurepraktijk SANSOMheeft aanvaard door telefonisch, via de website of via Whatsapp een Behandeling in te plannen.
 2. Cliënt kan slechts een Overeenkomst aangaan indien vastgesteld is dat Cliënt:
  1. Voorafgaand aan de Overeenkomst mondeling en schriftelijk duidelijk en uitvoerig geïnformeerd is over de Behandeling, de mogelijke risico’s en gevolgen, het eventuele te verwachten resultaat, nazorg van de Behandeling, de kosten van de Behandeling en wijze van betaling, de bedenktijd om tot een redelijke beslissing te komen en het tijdstip van Behandeling;
  2. De door Pedicurepraktijk SANSOM gegeven instructies en/of aanwijzingen opvolgt indien deze door Pedicurepraktijk SANSOM zijn gegeven aan Cliënt. Bij gebreke van het niet, onjuist of onvolledig opvolgen van de instructies komen de gevolgen hiervan voor rekening en risico van Cliënt.
  3. Op de hoogte is van de contactgegevens van Pedicurepraktijk SANSOM ingeval van complicaties, zoals vermeld op de documenten welke aan Cliënt zijn verstrekt. Cliënt dient bij het optreden van complicaties direct contact op te nemen.
  4. De Behandelingsformulieren bestaande uit het voorlichtings-, inschrijf- en toestemmingsformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld;
  5. De door Cliënt gestelde vragen beantwoord zijn;
  6. Cliënt zijn/haar NAW- en contactgegevens heeft opgegeven en deze juist en volledig zijn.
 3. Voorts kan een Overeenkomst slechts worden aangegaan indien Cliënt gezond is of indien Cliënt een licht tot matig ernstige (systeem)ziekte heeft die verder geen aanleiding geeft tot hinder of invalidering.
 4. De toestemming van de Cliënt wordt (nogmaals) bevestigd op de dag van de Behandeling.
 5. Cliënt heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Pedicurepraktijk SANSOMmet toestemming van Cliënt reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Cliënt ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht. Bij aankoop van een Product heeft Cliënt tevens het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Ingeval van herroeping zal Cliënt zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.
 6. Producten die wegens hygiënische redenen, de veiligheid en/of een beperkte houdbaarheid niet teruggenomen kunnen worden waarvan de verzegeling verbroken is, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Cliënt en Pedicurepraktijk SANSOM een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst conform de duur van de betreffende Behandeling met inbegrip van de nazorg en overige navolgende afspraken.
 2. Cliënt kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien Cliënt Pedicurepraktijk SANSOM schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Cliënt onverlet voor zover Pedicurepraktijk SANSOM ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Cliënt dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Cliënt kan de Behandeling te allen tijde afbreken c.q. stopzetten. Indien daarbij enige producten zijn gebruikt, is de Cliënt gehouden tot het vergoeden van de kosten voor deze producten, tenzij anders overeengekomen.
 5. Zowel Cliënt als Pedicurepraktijk SANSOM kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval Pedicurepraktijk SANSOM in surséance van betaling verkeert of faillissement heeft aangevraagd of de onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Pedicurepraktijk SANSOM nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 - Uitvoering van Overeenkomst

 1. Pedicurepraktijk SANSOM zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed hulpverlener verlangd mag worden. Pedicurepraktijk SANSOM zal handelen in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijke, voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard. Pedicurepraktijk SANSOM staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Behandelingen worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Pedicurepraktijk SANSOM de Behandeling uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Cliënt. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Behandeling in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Cliënt verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Pedicurepraktijk SANSOM aangeboden Behandeling en de prijzen zijn gebaseerd. Pedicurepraktijk SANSOM heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Behandeling is Pedicurepraktijk SANSOM niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Cliënt op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Behandeling wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Pedicurepraktijk SANSOM, is Cliënt gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Pedicurepraktijk SANSOM is gerechtigd om voor de uitvoering van de Behandeling naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. De Behandeling kan enkel worden uitgevoerd indien Cliënt de benodigde documenten en/of formulieren volledig en naar waarheid heeft ingevuld. Voor aanvang van de Behandeling worden eventuele mogelijke risico’s uitvoerig met Cliënt besproken. Indien Pedicurepraktijk SANSOM het voor de uitvoering van de Behandeling noodzakelijk acht, kan zij van Cliënt voor aanvang van de Behandeling een gezondheidsverklaring eisen. Ingeval van ziekte, medicatiegebruik, alcohol, (verdovende) middelen en/of andere omstandigheden die van belang kunnen zijn bij de eventuele uitvoering van de Behandeling, dient Cliënt dit voorafgaande aan de Behandeling te bespreken.
 7. Pedicurepraktijk SANSOM houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, de gebruikelijke handelswijze onder beroepsgenoten en aan de kwaliteitsnormen van de wetenschappelijke vereniging. Hieronder vallen onder meer de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO: Boek 7, titel 7, afdeling 5 Burgerlijk wetboek), de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en eventuele richtlijnen, professionele standaarden en protocollen van de beroepsgroepen. Hieronder wordt tevens verstaan dat de (medische) behandelingsruimte voldoet aan de daaraan gestelde eisen.
 8. Pedicurepraktijk SANSOM houdt een dossier bij met betrekking tot de Behandeling van de Cliënt. Hierin worden gegevens verzameld over onder meer eventueel medicatiegebruik, de uitgevoerde Behandeling(en), resultaten, klachten en/of overige relevante informatie.
 9. Indien de afspraak c.q. Behandeling reeds gaande is, is het Cliënt niet toegestaan de afspraak af te breken zonder de daartoe verschuldigde kosten te hebben voldaan.

Artikel 7 - Verplichtingen Cliënt

 1. Cliënt is verplicht Pedicurepraktijk SANSOM naar beste weten de inlichtingen en de medewerking te geven die Pedicurepraktijk SANSOM redelijkerwijs voor het uitvoeren van de Overeenkomst behoeft.
 2. Cliënt is verplicht alle door Pedicurepraktijk SANSOM verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Pedicurepraktijk SANSOM niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Cliënt.
 3. Pedicurepraktijk SANSOM is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Cliënt te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Pedicurepraktijk SANSOM verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Pedicurepraktijk SANSOM voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 4. Pedicurepraktijk SANSOM kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Pedicurepraktijk SANSOM gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Cliënt. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Cliënt dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Pedicurepraktijk SANSOM.
 5. Cliënt dient zich te allen tijde behoorlijk te gedragen. Indien Cliënt na herhaalde waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicurepraktijk SANSOM het recht de Behandeling te stoppen en de gehele kosten voor de betreffende Behandeling aan Cliënt door te rekenen.

Artikel 8 - Afspraken

 1. Indien de aanvang of de voortgang van de Behandeling wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Cliënt niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Cliënt komen, vertraging is ontstaan, heeft Pedicurepraktijk SANSOM recht op een redelijke verlenging van de uitvoeringsstermijn. Hieronder wordt tevens verstaan het uitlopen van een vorige afspraak.
 2. Pedicurepraktijk SANSOM is steeds gerechtigd een reeds gemaakte afspraak te verplaatsen, mits de Cliënt hiervan minimaal 24 uur van tevoren op de hoogte heeft gesteld.
 3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Cliënt goedkeuring dient te geven, is Pedicurepraktijk SANSOM gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Cliënt zijn goedkeuring heeft gegeven.
 4. Pedicurepraktijk SANSOM spant zich in om de Behandeling binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Cliënt gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.
 5. Pedicurepraktijk SANSOM heeft het recht om afbeeldingen van de door haar bereikte resultaten van de dienstverlening, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit mits daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Cliënt is verkregen.
 6. Uiterlijk tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kan de desbetreffende afspraak kosteloos worden geannuleerd. Reeds gemaakte afspraken die vanaf 24 uur voor de aanvangsdatum van de afspraak geannuleerd worden, of indien Cliënt niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden bij Cliënt in rekening gebracht. De kosten hiervan bedragen 20% van het Behandelingsbedrag met een minimum van 25 euro.
 7. Indien Cliënt een afspraak wil verplaatsen, dient Cliënt Pedicurepraktijk SANSOM hiervan telefonisch of via WhatsApp op de hoogte te brengen. Pedicurepraktijk SANSOM zal dit per e-mail en/of via WhatsApp bevestigen.
 8. Bij verschil van mening of onduidelijkheden over de datum van de afspraak, geldt de datum zoals gepland in de administratie van Pedicurepraktijk SANSOM als leidend.
 9. Pedicurepraktijk SANSOM zal ingeval van afzegging van de afspraak door Cliënt, zich naar redelijkheid inspannen om de kosten van opzegging zoveel mogelijk te beperken.
 10. Indien Cliënt niet tijdig op een afspraak verschijnt zonder afzegging, kan Pedicurepraktijk SANSOM niet garanderen dat de overeengekomen Behandeling plaats kan vinden. Indien Cliënt hierdoor een vervangende afspraak dient te maken, blijven de kosten van de gemiste afspraak onverminderd verschuldigd, tenzij expliciet anders overeengekomen.

Artikel 9 - Garanties

 1. Pedicurepraktijk SANSOM voert de Behandeling en werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen en spant zich te allen tijde in voor het behalen van een optimaal resultaat. De Behandeling is afhankelijk van diverse omstandigheden zoals de lichamelijke reactie van Cliënt, eventuele medische condities, gebruik van medicijnen, de voorgeschiedenis van Cliënt met betrekking tot het uitvoeren van een Behandeling en meer.
 2. Voor Behandelingen geeft Pedicurepraktijk SANSOM een garantie van 7 dagen. Indien Cliënt de adviezen voor thuisverzorging van Pedicurepraktijk SANSOM niet opvolgt of de Producten niet volgens gebruiksaanwijzing heeft gebruikt, komt enige afgegeven garantie te vervallen. De garantie vervalt eveneens wanneer Cliënt geen gehoor geeft aan een verzoek van Pedicurepraktijk SANSOM om binnen 5 werkdagen medische hulp in te roepen.
 3. Pedicurepraktijk SANSOM staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 10 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Cliënt nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Cliënt te komen, wordt daar een aparte Overeenkomst voor gesloten en/of wordt Cliënt doorverwezen naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Pedicurepraktijk SANSOM, Pedicurepraktijk SANSOM een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Cliënt.

Artikel 11 - Onderzoek, reclamaties

 1. Cliënt is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na aankoop van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Cliënt te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Cliënt is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Pedicurepraktijk SANSOM erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Pedicurepraktijk SANSOM te worden gemeld op in**@pe********************.nl. Cliënt heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Cliënt zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Cliënt verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Cliënt gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Pedicurepraktijk SANSOM op de wijze zoals door Pedicurepraktijk SANSOM aangegeven.
 5. Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Pedicurepraktijk SANSOM, conform de retour instructies van Pedicurepraktijk SANSOM.
 6. Pedicurepraktijk SANSOM is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 7. Terugbetalingen aan Cliënt worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retour duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 8. Indien Cliënt haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Pedicurepraktijk SANSOM te wijten is, zal Pedicurepraktijk SANSOM» na een verzoek daartoe van Cliënt, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. Enige schade die door Cliënt geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Pedicurepraktijk SANSOM.

Artikel 12 - Prijzen en betaling

 1. . Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw). Cliënt kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Betaling van de Behandeling en/of Producten geschiedt achteraf middels een betaalverzoek. De betaaltermijn van dit betaalverzoek is 14 dagen.
 3. Betaling van cadeaubonnen geschiedt via de website middels de beveiligde betaalomgeving van Mollie (payment provider) tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Behandeling een vaste prijs is afgesproken en het uitvoeren van die Behandeling leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Pedicurepraktijk SANSOM gerechtigd om deze kosten, na overleg met Cliënt, in rekening te brengen bij Cliënt.
 5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Cliënt, is Pedicurepraktijk SANSOM gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand.
 6. Partijen kunnen overeenkomen dat Cliënt een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Cliënt het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 7. Pedicurepraktijk SANSOM is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. Cliënt dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Pedicurepraktijk SANSOM.
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Cliënt wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Cliënt uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 - Incassobeleid

 1. Wanneer Cliënt niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal Cliënt eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Cliënt binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Cliënt in verzuim is, zal Pedicurepraktijk SANSOM zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Cliënt goedkeuring dient te geven, is Pedicurepraktijk SANSOM gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Cliënt zijn goedkeuring heeft gegeven.
 4. Indien Pedicurepraktijk SANSOM meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Cliënt.

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Voor zover Cliënt geen vooruitbetaling van de volledige order zou hebben verricht, blijven alle door Pedicurepraktijk SANSOM geleverde zaken, eigendom van Pedicurepraktijk SANSOM totdat de Cliënt alle navolgende verplichtingen uit alle met Pedicurepraktijk SANSOM gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Cliënt is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Cliënt verplicht Pedicurepraktijk SANSOM zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Pedicurepraktijk SANSOM haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Cliënt reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Pedicurepraktijk SANSOM of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Pedicurepraktijk SANSOM zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Pedicurepraktijk SANSOM heeft het recht om de door Cliënt aangekochte Producten, onder zich te houden indien Cliënt nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Pedicurepraktijk SANSOM. Nadat Cliënt alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Pedicurepraktijk SANSOM zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Cliënt.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Cliënt en zal op eerste verzoek aan Pedicurepraktijk SANSOM worden vergoed door Cliënt.

Artikel 15 - Gebruiksvoorschriften Producten

Bij aankoop van Producten dient Cliënt de voorschriften en instructies van Pedicurepraktijk SANSOM en fabrikant op te volgen

Artikel 16 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Pedicurepraktijk SANSOM gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Cliënt en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Pedicurepraktijk SANSOM de betrokkene hierover informeren.
 2. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Pedicurepraktijk SANSOM verwerkt worden. Cliënt staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Cliënt Pedicurepraktijk SANSOM tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Pedicurepraktijk SANSOM op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 17 - Opschorting en ontbinding

 1. . Pedicurepraktijk SANSOM heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, beelden en meer onder zich te houden indien Cliënt nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Pedicurepraktijk SANSOM gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Pedicurepraktijk SANSOM is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Cliënt in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Cliënt schriftelijk worden bevestigd.
 3. Pedicurepraktijk SANSOM is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Cliënt voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Cliënt verplicht om Pedicurepraktijk SANSOM te vergoeden voor elk financieel verlies dat Pedicurepraktijk SANSOM lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Cliënt.

Artikel 18 - Overmacht

 1. Pedicurepraktijk SANSOM is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Pedicurepraktijk SANSOM wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Pedicurepraktijk SANSOM, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Cliënt of diens derden aan Pedicurepraktijk SANSOM zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (v) ziekte van werknemers van Pedicurepraktijk SANSOM of door haar ingeschakelde adviseurs en (vi) overige situaties die naar het oordeel van Pedicurepraktijk SANSOM buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Cliënt worden betaald. Pedicurepraktijk SANSOM is niet verplicht om Cliënt te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 19 - Beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van de Behandeling

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Pedicurepraktijk SANSOM alleen geacht te bestaan indien Pedicurepraktijk SANSOM dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Pedicurepraktijk SANSOM, is Pedicurepraktijk SANSOM uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Cliënt Pedicurepraktijk SANSOM binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Pedicurepraktijk SANSOM deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Pedicurepraktijk SANSOM in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van de Behandeling door Pedicurepraktijk SANSOM leidt tot aansprakelijkheid van Pedicurepraktijk SANSOM, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Cliënt geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Pedicurepraktijk SANSOM. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. Pedicurepraktijk SANSOM sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Pedicurepraktijk SANSOM is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Cliënt vrijwaart Pedicurepraktijk SANSOM voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Cliënt aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Pedicurepraktijk SANSOM geleverde Diensten, tenzij Cliënt kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Pedicurepraktijk SANSOM.
 6. Pedicurepraktijk SANSOM is niet aansprakelijk voor door Cliënt geleden schade ten gevolge van het niet opvolgen van door Pedicurepraktijk SANSOM gegeven instructies.
 7. Cliënt stemt in met de eventuele risico's van de Behandeling. Pedicurepraktijk SANSOM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.
 8. Enige door Pedicurepraktijk SANSOM opgeleverde adviezen, op basis van door Cliënt onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Pedicurepraktijk SANSOM.
 9. De inhoud van het opgeleverde advies van Pedicurepraktijk SANSOM is niet bindend en slechts adviserend van aard. Cliënt beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Pedicurepraktijk SANSOM opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Cliënt. Cliënt is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Pedicurepraktijk SANSOM. Pedicurepraktijk SANSOM is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 10. Indien door of namens Cliënt een derde wordt ingeschakeld, is Pedicurepraktijk SANSOM nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Cliënt ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Cliënt ingeschakelde derde in Pedicurepraktijk SANSOM haar eigen advies.
 11. Pedicurepraktijk SANSOM is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Pedicurepraktijk SANSOM levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.). Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 12. Pedicurepraktijk SANSOM is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 13. Pedicurepraktijk SANSOM is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 14. Pedicurepraktijk SANSOM staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Pedicurepraktijk SANSOM verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 15. Alle aanspraken van Cliënt wegens tekortschieten aan de zijde van Pedicurepraktijk SANSOM vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Pedicurepraktijk SANSOM binnen een jaar nadat Cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Pedicurepraktijk SANSOM.

Artikel 20 - Beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van de verkoop van Producten

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Pedicurepraktijk SANSOM leidt tot aansprakelijkheid van Pedicurepraktijk SANSOM jegens Cliënt of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Pedicurepraktijk SANSOM in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld.
 2. Pedicurepraktijk SANSOM is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. Pedicurepraktijk SANSOM is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Pedicurepraktijk SANSOM levert strikte gebruiksinstructies die door Cliënt nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het gebruik is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
 4. Pedicurepraktijk SANSOM is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 5. Pedicurepraktijk SANSOM is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. Pedicurepraktijk SANSOM staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Pedicurepraktijk SANSOMverzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Alle aanspraken van Cliënt wegens tekortschieten aan de zijde van Pedicurepraktijk SANSOM vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Pedicurepraktijk SANSOM binnen een jaar nadat Cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Cliënt vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 21 - Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Cliënt op het moment waarop de zaken de praktijk van Pedicurepraktijk SANSOM verlaten. Hieronder wordt tevens verstaan schade ten gevolge van te warm vervoer.

Artikel 22 - Opschorting en ontbinding

 1. Pedicurepraktijk SANSOM is verplicht strikte geheimhouding te bewaren en dient ervoor te zorgen dat aan anderen dan de Cliënt geen inlichtingen over de Cliënt dan wel inzage in of afschrift van de gegevens uit het dossier wordt verstrekt, tenzij de Cliënt uitdrukkelijk daarvoor toestemming heeft verleend. Indien verstrekking plaatsvindt, geschiedt deze slechts voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad. De verstrekking van betreffende informatie kan geschieden zonder inachtneming van de beperkingen, bedoeld in de voorgaande volzinnen, indien het bij of krachtens de wet bepaalde daartoe verplicht.
 2. Onder anderen dan de Cliënt wordt niet verstaan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst en degene die optreedt als vervanger van de hulpverlener, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hun in dat kader te verrichten werkzaamheden. Slechts op grond van art. 7:458 BW en conform het gestelde in dit artikel kan afgeweken worden van de geheimhouding.
 3. In het belang van de kwaliteit van de door Pedicurepraktijk SANSOM aangeboden Behandeling, alsmede op grond van een wettelijke verplichting houdt zij van iedere Cliënt een dossier met medische gegevens en voor- en na foto’s van de Behandeling bij.
 4. De geheimhoudingsverplichting legt Pedicurepraktijk SANSOM ook de door haar in te schakelen derden op.

Artikel 23 - Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Pedicurepraktijk SANSOM verstrekt in het kader van een Overeenkomst
 2. Indien Cliënt elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Pedicurepraktijk SANSOM verstrekt, garandeert Cliënt dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 24 - Klachten

 1. Indien Cliënt niet tevreden is over de service van Pedicurepraktijk SANSOM of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Cliënt verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via in**@pe********************.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Cliënt voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Pedicurepraktijk SANSOM de klacht in Behandeling kunnen nemen.
 3. Pedicurepraktijk SANSOM zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Indien dat niet lukt, kan Cliënt en/of Cliënt een klacht indienen bij de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging via kl******************@pr*****.nl.
 5. In het klachtenreglement van de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging en het geschillenreglement van de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging staan de voorwaarden en regels voor klachten en geschiloplossing.

Artikel 25 - Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Pedicurepraktijk SANSOM en Cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 2. Pedicurepraktijk SANSOM heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Cliënt hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Pedicurepraktijk SANSOM en Cliënt, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.
Krimpen aan den IJssel, 14 december 2021
Share This